Click here to download

Beauty and ugliness: Franz Brentano and Polish schools of philosophy
Journal Title: PARADIGMI 
Author/s: Leszek Sosnowski 
Year:  2017 Issue: Language: English 
Pages:  17 Pg. 87-103 FullText PDF:  211 KB
DOI:  10.3280/PARA2017-003007
(DOI is like a bar code for intellectual property: to have more infomation:  clicca qui   and here 


Franz Brentano is associated with the beginnings of two Polish schools of philosophy, which are associated in turn with two individuals: Kazimierz Twardowski, who initiated the Lvov-Warsaw School, and Roman Ingarden, who headed the school of phenomenology. These brief remarks come under the heading of the general axiological-aesthetic concern for values per se, such as beauty. This concept was of deep interest to several philosophers from the Lvov-Warsaw School, and thus differed from the concept of ugliness, which was of interest to only one philosopher.
Keywords: Beauty, Brentano, Lvov-Warsaw School, Twardowski, Ugliness.

 1. Brentano F. (1895). Meine letzten Wünsche für Österreich (My Last Wishes for Austria). Stuttgart: Verlag der Cotta’schen Buchhandlung.
 2. Brentano F. (1921). Vom Ursprung sittlicher Erkenntnis (The Origin of Moral Knowledge), hrsg. von O. Kraus, Leipzig: Felix Meiner Verlag.
 3. Brentano F. (1924). Psychologie vom empirischen Standpunkt I (Psychology from an Empirical Standpoint I), hrsg. von O. Kraus, Leipzig: Felix Meiner Verlag.
 4. Brentano F. (1956). Die Lehre vom richtigen Urteil (The Doctrine of Correct Judgement), hrsg. von F. Mayer-Hillebrand, Bern: Francke Verlag.
 5. Brentano F. (1959). Grundzüge der Ästhetik (Principles of Aesthetics), hrsg. von F. Mayer-Hillebrand, Bern: Francke Verlag.
 6. Czeżowski T. (1938). Propedeutyka filozofii (Introduction to Philosophy). Lwów: Książnica-Atlas.
 7. Czeżowski T. (1965a). Filozofia na rozdrożu (Philosophy at the Crossroads). War-szawa: PWN.
 8. Czeżowski T. (1965b). Czym są wartości? (Wprowadzenie do dyskusji) (What are Values? (Introduction to the Discussion)). Znak, 130: 408-410.
 9. Czeżowski T. (2000). Knowledge, Science and Values. A Program for Scientific Philosophy, ed. by L. Gumański, Amsterdam-Atlanta: Rodopi.
 10. Czeżowski T. (20043). O metafizyce, jej kierunkach i zagadnieniach (On Metaphysics, its Orientations and Problems). Kęty: Antyk.
 11. Dąmbska I. (1979). O niektórych punktach stycznych filozofii T. Czeżowskiego i F. Brentano (On Some Philosophical Similarities between T. Czeżowski and F. Brentano). Studia Filozoficzne, 8: 19-25.
 12. Dziemidok B. (1980). Teoria przeżyć i wartości estetycznych w polskiej estetyce dwudziestolecia międzywojennego (Theory of Aesthetic Experience and Values in the Polish Aesthetics of the Two Interwar Decades). Warszawa: PWN.
 13. Huemer W. (2017). Brentano on Beauty and Aesthetics. In: Kriegel U., ed. Routledge Companion to Brentano and the Brentano School. London & New York: Routledge: 202-209.
 14. Ingarden R. (1963). Z badań nad filozofią współczesną (Inquiries into Contemporary Philosophy). Warszawa: PWN.
 15. Łukasiewicz D. (2009). Polish Metaphysics and the Brentanian Tradition. In: Lapointe S. et al., eds. The Golden Age of Polish Philosophy: Kazimierz Twardowski’s Philosophical Legacy. Dordrecht: Springer: 19-31.
 16. Ossowski S. (1966) (19331). U podstaw estetyki (The Foundations of Aesthetics). In: Dzieła (Works). Vol. 1. Warsaw: PWN (Engl. transl. The Foundations of Aesthetics. Dordrecht: D. Reidel Publishing Co., 1978).
 17. Paczkowska-Łagowska E. (1977), On Kazimierz’s Ethical Investigations, Reports on Philosophy, 1: 11–21.
 18. Pękala T. (1997). Estetyka otwarta Mieczysława Wallisa (The Open Aesthetics of Mieczysław Wallis). Warszawa: IK.
 19. Smith B. (1994). Austrian Philosophy. The Legacy of Franz Brentano. Chicago: Open Court.
 20. Spiegelberg E. (19823) (1960). The Phenomenological Movement: A Historical Introduction. Dordrecht: Kluwer.
 21. Tatarkiewicz W. (1978). Parerga. Warszawa: PWN.
 22. Tatarkiewicz W. (1980). A History of Six Ideas: an Essay in Aesthetics, transl. by C. Kasperek. Warsaw: PWN; The Hague: M. Nijhoff Publisher.
 23. Tatarkiewicz W. (19863) (19681). Pojęcie wartości (The Notion of Value). In: O filozofii i sztuce (On Philosophy and Art). Warszawa: PWN.
 24. Twardowski K. (1894). Zur Lehre vom Inhalt und Gegenstand der Vorstellungen. Eine psychologische Untersuchung (On the Doctrine of the Content and Object of Ideas: a Psychological Investigation). Wien: Hölder.
 25. Twardowski K. (1973). O zadaniach etyki naukowej. Wykładów z etyki część III (On the Task of Scientific Ethics. Lectures on Ethics, part III). Etyka, 12: 125-155.
 26. Wallis M. (1968) (19321). Przeżycie i wartość. Pisma z estetyki i nauki o sztuce 1931-1949 (Experience and Value. Writings from the Aesthetics and Science of Art). Kraków: WL.
 27. Witwicki W. (1925). Psychologia (Psychology). Vol. 2. Lwów: Książnica-Atlas.
 28. Witwicki W. (1947). Uczucia estetyczne (Aesthetic Feelings). Łódź: Czytelnik.
 29. Witwicki W. (1949). List o estetyce (A Letter on Aesthetics). Przegląd Filozoficzny, XLV/1-2: 23-25.
 30. Witwicki W. (1958). Objaśnienia tłumacza (A Translator’s Commentary). In: Plato, Hippiasz większy (Hippias Major). Warszawa: PWN: 119-147.
 31. Wiśniewski R. (1979). Teoria wartości estetycznej Władysława Tatarkiewicza (Władysław Tatarkiewicz’s Theory of Aesthetic Value). Studia Estetyczne, 16: 151-171.
 32. Woleński J. (1989). Logic and Philosophy in the Lvov-Warsaw Philosophical School. Dordrecht: Kluwer.
 33. Znaniecki F. (1927). The Object-Matter of Sociology. American Journal of Sociology, 4: 52-584.

Leszek Sosnowski, in "PARADIGMI" 3/2017, pp. 87-103, DOI:10.3280/PARA2017-003007

   

FrancoAngeli is a member of Publishers International Linking Association a not for profit orgasnization wich runs the CrossRef service, enabing links to and from online scholarly content