Social farming: a new model of dealing with ageing in rural areas in Poland?

Journal title SOCIOLOGIA E POLITICHE SOCIALI
Author/s Ilona Matysiak, Sylwia Michalska
Publishing Year 2016 Issue 2016/3 Language English
Pages 18 P. 65-82 File size 260 KB
DOI 10.3280/SP2016-003005
DOI is like a bar code for intellectual property: to have more infomation click here

Below, you can see the article first page

If you want to buy this article in PDF format, you can do it, following the instructions to buy download credits

Article preview

FrancoAngeli is member of Publishers International Linking Association, Inc (PILA), a not-for-profit association which run the CrossRef service enabling links to and from online scholarly content.

Keywords: Ageing; Rural Areas; Social Farming; Poland; Innovation

 1. Bartkowski, J. 2003. Tradycja i Polityka. Wpływ Tradycji Kulturowych Polskich Regionów na Współczesne Zachowania Społeczne i Polityczne. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ”Żak”.
 2. Bettio, F. and Plantenga, J. 2004. Comparing Care Regimes in Europe. Feminist Economics 10(1), pp. 85–113.
 3. Bień, B., Wojszel, B., and Sikorska-Simmons, E. 2007. Rural and Urban Caregivers For Older Adults in Poland: Perceptions of Positive and Negative Impact of Caregiving. International Journal of Aging and Human Development, 65(3), pp. 185-202.
 4. Błędowski, P., Szatur-Jaworska, B., Szweda-Lewandowska, Z. and Kubicki, P. 2012. Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 5. Bojanowska, E. 2009. Opieka nad ludźmi starszymi. In P. Szukalski ed. 2009. Przygotowanie do starości. Polacy wobec starzenia się, pp. 207-230. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 6. Boyle, D., Coote, A, Sherwood, C. and Slay, J. 2010. Right Here Right Now. London: NESTA/nef.
 7. Bruin de, S., Oosting, S., Zijpp van der, A., Enders-Slegers, M-J. and Schols, J. 2010. The Concept of Green Care Farms for Older People with Dementia. Dementia, 9(1), pp.79-128.
 8. Bruin de, S., Stoop, A., Molema, C. C. M., Vaandrager, L., Hop, P. J. W. M. and Baan, C. A. 2015. Green Care Farms: An Innovative Type of Adult Day Service to Stimulate Social Participation of People with Dementia. Gerontology & Geriatric Medicine, January-December, pp. 1-10.
 9. Bukraba-Rylska, I. 2008. Socjologia wsi polskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 10. CBOS. 2012. Polacy wobec własnej starości. BS/94/2012. Warszawa: CBOS.
 11. Central Statistical Office. 2014, The Demographic Situation of Elderly and the Consequences of Population Aging in Poland in the Context of Projections for Years 2014-2050. Warsaw: GUS.
 12. Central Statistical Office. 2012. Raport z wyników. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Warszawa: GUS.
 13. Cerami, A. 2011. Aging and the Politics of Pension Reforms in Central Europe, South-Eastern Europe and the Baltic States. International Journal of Social Welfare, 20, pp. 331-343.
 14. Dąbrowska, A., Gutkowska, K., Janoś-Kresło, M., and Słaby, T. 2016. Wykluczenie społeczne – jakość i godność życia osób w wieku 60+, rdzennych mieszkańców wsi w Polsce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza
 15. SGH. De Bruin, S.R, Oosting S.J., Tobi, H., Blauw, Y.H., Schols, J.M.G.A., and de Groot, C.P.G.M. 2009. Day Care at Green Care Farms: A Novel Way to Stimulate Dietary Intake ff Community-Dwelling Older People with Dementia? In S.R. de Bruin 2009. Sowing in the autumn. Exploring the benefits of green care farms for dementia patients. Doctoral thesis, Wageningen University.
 16. Derejczyk, J., Bień, B., Kokoszka-Paszkot, J. and Szczygieł, J. 2008. Gerontologia i geriatria w Polsce na tle Europy – czy należy inwestować w ich rozwój w naszym kraju? Gerontologia Polska, 16(3), pp. 149–159.
 17. Dessein, J., Bock, B. B. and Krom de, M.P.M.M. 2013. Investigating the Limits of Multifunctional Agriculture as the Dominant Frame for Green Care in Agriculture in Flanders and the Netherlands. Journal of Rural Studies, 32, pp. 50-59.
 18. Di Iacovo, F. 2008. Social Farming: Dealing with Communities, Rebuilding Local Economy. Rural Futures: Dreams, Dilemmas, Dangers, University of Plymuth.
 19. Di Iacovo, F., and O’Connor, D. 2009. Supporting policies for Social Farming in Europe. Progressing Multifunctionality in Responsive Rural Areas. Florence: ARSIA.
 20. Di Iacovo, F., Moruzzo, R., Rossignoli, C. and Scarpellini, P. 2014. Transition Management and Social Innovation in Rural Areas: A Lesson from Social Farming. Journal of Agricultural Education and Extension, 20(3), pp. 327-347.
 21. Di Iacovo, F., Senni, S., and De Kneght, J. 2009. Farming for Health in Italy. In J.
 22. Hassink, and M. van Dijk eds. 2009. Farming for health, pp. 289-308. Amsterdam: Springer.
 23. Esping-Andersen, G. 1990. The Three Worlds of Welfare Capitalism. Cambridge: Polity Press.
 24. Fenger, H. J. M. 2007. Welfare Regimes in Central and Eastern Europe: Incorporating Post-Communist Countries in a Welfare Regime Typology.
 25. Contemporary Issues and Ideas in Social Sciences, 3(202), pp. 1-30.
 26. Gałuszka, M. 2013. System opieki zdrowotnej w Polsce wobec potrzeb seniorów: Priorytety, racjonowanie i dyskryminacja ze względu na wiek. Przegląd Socjologiczny, LXII(2), pp. 79-108.
 27. Glasgow, N., and Brown, D.L. 2012. Rural Aging in the United States: Trends and Contexts. Journal of Rural Studies, 28, pp. 422-431.
 28. Glasgow, N., and Berry, H. eds. 2013. Rural Ageing in 21st Century America. Dordrecht: Springer.
 29. Golinowska, S. 2006. Przedmowa. In K. Szczerbińska, ed. 2006. Dostępność opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób starszych w Polsce, pp. 7-15, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 30. Hassing, J., 2009. Social Farming across Europe. Overview. In F. Di Iacovo, D.
 31. O’Connor, A. Florenz eds. 2009. Supporting Policies for Social Farming in Europe. Progressing Multifunctionality in Responsive Rural Areas.
 32. SoFar project: Supporting EU agricultural policies, Hassink, J., Hulsink, W. and Grin J. 2012. Care Farms in the Netherlands: An Underexplored Example of Multifunctional Agriculture – Toward an Empirically Grounded, Organization-Theory-Based Typology. Rural Sociology, 77(4), pp. 569-600.
 33. Haughan, L., Nyland, R., Fjeldavli, E., Meistad, T., and Braastad, B.O. 2009.
 34. Green Care in Norway. In J. Hassink, and M. van Dijk, eds. 2009. Farming for Health, pp. 109-126. Amsterdam: Springer.
 35. Iancu, S.C., Zweekhorst, M.B. M., Veltman, D.J., Balkom van, A.J.L.M. and Bunders J.F.G. 2014. Mental Health Recovery in Care Farms and Day Care Centers: A Qualitative Comparative Study of Users’ Perspectives. Disability and Rehabilitation, 36(7), pp. 537-583.
 36. Kajdanek, K. 2012. Suburbanizacja po polsku. Kraków: Wydawnictwo „Nomos”.
 37. Kamiński, R. 2015a. Gospodarstwa opiekuńcze jako alternatywna ścieżka rozwoju gospodarstw agroturystycznych. Warszawa: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju No 162 pp. 109-126.
 38. Kamiński, R. 2015b. Wieś dobrym miejscem na starość. Polskie i zagraniczne przykłady rolnictwa społecznego. In M. Janos-Kresło ed. 2015.
 39. Wykluczenie społeczne osób starszych na wsi. Warszawa: SGH.
 40. Keating, N. ed. 2008. Rural Ageing. A Good Place to Grow Old? Bristol: The Policy Press.
 41. Kujawska, J. 2015. Organizacja i zarządzanie opieką nad osobami starszymi Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego (855). Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 74(1), pp. 709-722.
 42. Leichsenring, K., Billings, J. and Nies, H. 2013. Long-Term Care in Europe –Improving Policy and Practice. Basingstoke: Palgrave Macmillan, http://interlinks.euro.centre.org/project/reports (accessed Apr 20th, 2016).
 43. Manintveld, K.. 2014. Gospodarstwa opiekuńcze w Holandii. In: Gospodarstwa opiekuńcze w Borach Tucholskich a doświadczenia holenderskie. Minikowo: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
 44. Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, www.mpips.gov.pl (accessed: Apr 20th, 2016).
 45. O’Shea, E., 2009. Rural Ageing and Public Policy in Ireland. In J. McDonagh, T. Varley and S. Shortall eds. 2009. A Living Countryside? The Politics of Sustainable Development in Rural Ireland. Farnham: Ashgate Publishing Limited.
 46. Okólski, M. 2004. Demografia zmiany społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.
 47. Patsios, D., Davey, A. 2005. Formal and Informal Community Care for Older Adults. In: L. Johnson, M.L. Bengston, V.L. Coleman, P.G. Kirkwood eds. 2005. The Cambridge Handbook of Age and Ageing, pp. 597-604. Cambridge: Cambridge University Press.
 48. Schol, J. M. G. A., Schriek van der-Meel van der, C. 2006. Day Care for Demented Elderly in a Dairy Farms Setting: Positive First Impressions JAMDA,
 49. September 2006, pp. 456-459. Sempik, J., Hine, R. and Wilcox, D., 2011. Green Care – A Conceptual Framework. A report of the Working Group on the Health Benefits of Green Care. COST 866, Green Care in Agriculture. Strategia Rozwoju Gminy Lubiewo, http://www.lubiewo.bip.net.pl/?c=5751
 50. Szweda-Lewandowska, Z., 2014. Modele opieki nad osobami niesamodzielnymi. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego wKatowicach, 179, pp. 215-224
 51. Tryfan, B. 2004. Dylematy zabezpieczenia rolników na starość. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.
 52. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, DzU 2015, poz. 581, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000581
 53. Wenger, G. C., 2001. Myths and Realities of Ageing in Rural Britain. Ageing & Society, 21, pp. 117-130.
 54. Wilkin, J. 2011. Jak zapewnić rozwój wsi w warunkach zmniejszającej się roli rolnictwa. In: M. Halamska ed. 2011. Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku, pp. 117-137. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe ”Scholar”.

 • Some Aspects of Social Farming in Czechia Tomáš Chovanec, Jan Moudrý, Eliška Hudcová, in European Countryside /2022 pp.569
  DOI: 10.2478/euco-2022-0028
 • Social Farming: Heterogeneity in Social and Agricultural Relationships Angela Genova, Martina Maccaroni, Elena Viganò, in Sustainability /2020 pp.4824
  DOI: 10.3390/su12124824

Ilona Matysiak, Sylwia Michalska, Social farming: a new model of dealing with ageing in rural areas in Poland? in "SOCIOLOGIA E POLITICHE SOCIALI" 3/2016, pp 65-82, DOI: 10.3280/SP2016-003005