Beauty and ugliness: Franz Brentano and Polish schools of philosophy

Journal title PARADIGMI
Author/s Leszek Sosnowski
Publishing Year 2017 Issue 2017/3 Language English
Pages 17 P. 87-103 File size 211 KB
DOI 10.3280/PARA2017-003007
DOI is like a bar code for intellectual property: to have more infomation click here

Below, you can see the article first page

If you want to buy this article in PDF format, you can do it, following the instructions to buy download credits

Article preview

FrancoAngeli is member of Publishers International Linking Association, Inc (PILA), a not-for-profit association which run the CrossRef service enabling links to and from online scholarly content.

Franz Brentano is associated with the beginnings of two Polish schools of philosophy, which are associated in turn with two individuals: Kazimierz Twardowski, who initiated the Lvov-Warsaw School, and Roman Ingarden, who headed the school of phenomenology. These brief remarks come under the heading of the general axiological-aesthetic concern for values per se, such as beauty. This concept was of deep interest to several philosophers from the Lvov-Warsaw School, and thus differed from the concept of ugliness, which was of interest to only one philosopher.

Keywords: Beauty, Brentano, Lvov-Warsaw School, Twardowski, Ugliness.

 1. Brentano F. (1895). Meine letzten Wünsche für Österreich (My Last Wishes for Austria). Stuttgart: Verlag der Cotta’schen Buchhandlung.
 2. Brentano F. (1921). Vom Ursprung sittlicher Erkenntnis (The Origin of Moral Knowledge), hrsg. von O. Kraus, Leipzig: Felix Meiner Verlag.
 3. Brentano F. (1924). Psychologie vom empirischen Standpunkt I (Psychology from an Empirical Standpoint I), hrsg. von O. Kraus, Leipzig: Felix Meiner Verlag.
 4. Brentano F. (1956). Die Lehre vom richtigen Urteil (The Doctrine of Correct Judgement), hrsg. von F. Mayer-Hillebrand, Bern: Francke Verlag.
 5. Brentano F. (1959). Grundzüge der Ästhetik (Principles of Aesthetics), hrsg. von F. Mayer-Hillebrand, Bern: Francke Verlag.
 6. Czeżowski T. (1938). Propedeutyka filozofii (Introduction to Philosophy). Lwów: Książnica-Atlas.
 7. Czeżowski T. (1965a). Filozofia na rozdrożu (Philosophy at the Crossroads). War-szawa: PWN.
 8. Czeżowski T. (1965b). Czym są wartości? (Wprowadzenie do dyskusji) (What are Values? (Introduction to the Discussion)). Znak, 130: 408-410.
 9. Czeżowski T. (2000). Knowledge, Science and Values. A Program for Scientific Philosophy, ed. by L. Gumański, Amsterdam-Atlanta: Rodopi.
 10. Czeżowski T. (20043). O metafizyce, jej kierunkach i zagadnieniach (On Metaphysics, its Orientations and Problems). Kęty: Antyk.
 11. Dąmbska I. (1979). O niektórych punktach stycznych filozofii T. Czeżowskiego i F. Brentano (On Some Philosophical Similarities between T. Czeżowski and F. Brentano). Studia Filozoficzne, 8: 19-25.
 12. Dziemidok B. (1980). Teoria przeżyć i wartości estetycznych w polskiej estetyce dwudziestolecia międzywojennego (Theory of Aesthetic Experience and Values in the Polish Aesthetics of the Two Interwar Decades). Warszawa: PWN.
 13. Huemer W. (2017). Brentano on Beauty and Aesthetics. In: Kriegel U., ed. Routledge Companion to Brentano and the Brentano School. London & New York: Routledge: 202-209.
 14. Ingarden R. (1963). Z badań nad filozofią współczesną (Inquiries into Contemporary Philosophy). Warszawa: PWN.
 15. Łukasiewicz D. (2009). Polish Metaphysics and the Brentanian Tradition. In: Lapointe S. et al., eds. The Golden Age of Polish Philosophy: Kazimierz Twardowski’s Philosophical Legacy. Dordrecht: Springer: 19-31.
 16. Ossowski S. (1966) (19331). U podstaw estetyki (The Foundations of Aesthetics). In: Dzieła (Works). Vol. 1. Warsaw: PWN (Engl. transl. The Foundations of Aesthetics. Dordrecht: D. Reidel Publishing Co., 1978).
 17. Paczkowska-Łagowska E. (1977), On Kazimierz’s Ethical Investigations, Reports on Philosophy, 1: 11–21.
 18. Pękala T. (1997). Estetyka otwarta Mieczysława Wallisa (The Open Aesthetics of Mieczysław Wallis). Warszawa: IK.
 19. Smith B. (1994). Austrian Philosophy. The Legacy of Franz Brentano. Chicago: Open Court.
 20. Spiegelberg E. (19823) (1960). The Phenomenological Movement: A Historical Introduction. Dordrecht: Kluwer.
 21. Tatarkiewicz W. (1978). Parerga. Warszawa: PWN.
 22. Tatarkiewicz W. (1980). A History of Six Ideas: an Essay in Aesthetics, transl. by C. Kasperek. Warsaw: PWN; The Hague: M. Nijhoff Publisher.
 23. Tatarkiewicz W. (19863) (19681). Pojęcie wartości (The Notion of Value). In: O filozofii i sztuce (On Philosophy and Art). Warszawa: PWN.
 24. Twardowski K. (1894). Zur Lehre vom Inhalt und Gegenstand der Vorstellungen. Eine psychologische Untersuchung (On the Doctrine of the Content and Object of Ideas: a Psychological Investigation). Wien: Hölder.
 25. Twardowski K. (1973). O zadaniach etyki naukowej. Wykładów z etyki część III (On the Task of Scientific Ethics. Lectures on Ethics, part III). Etyka, 12: 125-155.
 26. Wallis M. (1968) (19321). Przeżycie i wartość. Pisma z estetyki i nauki o sztuce 1931-1949 (Experience and Value. Writings from the Aesthetics and Science of Art). Kraków: WL.
 27. Witwicki W. (1925). Psychologia (Psychology). Vol. 2. Lwów: Książnica-Atlas.
 28. Witwicki W. (1947). Uczucia estetyczne (Aesthetic Feelings). Łódź: Czytelnik.
 29. Witwicki W. (1949). List o estetyce (A Letter on Aesthetics). Przegląd Filozoficzny, XLV/1-2: 23-25.
 30. Witwicki W. (1958). Objaśnienia tłumacza (A Translator’s Commentary). In: Plato, Hippiasz większy (Hippias Major). Warszawa: PWN: 119-147.
 31. Wiśniewski R. (1979). Teoria wartości estetycznej Władysława Tatarkiewicza (Władysław Tatarkiewicz’s Theory of Aesthetic Value). Studia Estetyczne, 16: 151-171.
 32. Woleński J. (1989). Logic and Philosophy in the Lvov-Warsaw Philosophical School. Dordrecht: Kluwer.
 33. Znaniecki F. (1927). The Object-Matter of Sociology. American Journal of Sociology, 4: 52-584.

Leszek Sosnowski, Beauty and ugliness: Franz Brentano and Polish schools of philosophy in "PARADIGMI" 3/2017, pp 87-103, DOI: 10.3280/PARA2017-003007