Development of entrepreneurship in valuable natural rural areas

Titolo Rivista ECONOMIA AGRO-ALIMENTARE
Autori/Curatori Grzegorz Slusarza, Marek Cierpial-Wolan
Anno di pubblicazione 2020 Fascicolo 2019/3 Lingua Inglese
Numero pagine 18 P. 753-770 Dimensione file 366 KB
DOI 10.3280/ECAG2019-003010
Il DOI è il codice a barre della proprietà intellettuale: per saperne di più clicca qui

Qui sotto puoi vedere in anteprima la prima pagina di questo articolo.

Se questo articolo ti interessa, lo puoi acquistare (e scaricare in formato pdf) seguendo le facili indicazioni per acquistare il download credit. Acquista Download Credits per scaricare questo Articolo in formato PDF

Anteprima articolo

FrancoAngeli è membro della Publishers International Linking Association, Inc (PILA)associazione indipendente e non profit per facilitare (attraverso i servizi tecnologici implementati da CrossRef.org) l’accesso degli studiosi ai contenuti digitali nelle pubblicazioni professionali e scientifiche

The values of the natural environment in the subject literature are commonly indicated as an asset conducive to development shaping the competitiveness of areas with such values. The paper attempts to assess the use of endogenous potential of such areas in shaping the multifunctional, sustainable development of rural areas that have such qualities. In particular, the aim was to check to what extent the sme sector, dominating in the economic structure of rural areas, solves the key problem of labour market imbalance and population migration in environmentally valuable areas. The area of detailed research is Podkarpacie, the Polish region considered as a peripheral, border region, the least urbanized region with the highest share of areas covered by various forms of nature protection and forestation, with one of the lowest gdp per capita indicator in the country. For the purpose of implementing the research assumptions, a taxonomic unit (using the complete linkage method) consisting of powiats with the highest concentration of features characteristic for rural areas of high natural values was separated. Synthetic indicators calculated on the basis of the Hellwig taxonomic development pattern method and a positional method using Weber’s median were used to assess the diversity of entrepreneurship level. The research confirmed that the non-agricultural economic activity sector is less developed in areas of high natural value. Despite positive developments in the enterprise sector, their potential is too weak an economic base for addressing unsustainable labour market problems, as evidenced by high unemployment and a high negative migration balance. This limits the use of the endogenous potential of these areas and is not conducive to the concept of multifunctional, sustainable development. Migration poses a threat to the depopulation of these areas with all the negative consequences associated with such processes. This is a challenge for the studied areas and regional policy.

Keywords:Entrepreneurship, valuable natural areas, rural areas, border areas, spatial inequalities.

Jel codes:R1, R2, J6

 1. Adamowicz, M. & Zwolińska-Ligaj, M. (2007). Koncepcja wielofunkcyjności jako element zrownoważonego rozwoju obszarow wiejskich (The concept of multifunctionality as an element of sustainable rural development). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Polityki Europejskie Finanse i Marketing, 2(51), 17.
 2. Błachut, B., Cierpiał-Wolan, M., Czudec, A. & Ślusarz, G. (2017). Jakość życia w województwie podkarpackim w latach 2004-2015 (Quality of life in Podkarpackie Voivodship in the years 2004-2015) (pp. 74-75). Rzeszow: Urząd Statystyczny w Rzeszowie.
 3. Camagmi, R., Capello, R. & Nijkamp, P. (1998). Applying Socio-ecological Economics City Policy. Ecological Economics, 24, 103-116.
 4. Cierpiał-Wolan, M. & Okrasa, W. (2014). Nierowności przestrzenne rozwoju lokalnego: wzory zrożnicowań dobrostanu na przykładzie wojewodztwa podkarpackiego i mazowieckiego (Spatial inequalities of local development: patterns of well-being disparities (case of Podkarpackie and Mazowieckie voivodships), Optimum. Studia Ekonomiczne, 3(69), 118-139).
 5. Czudec, A., Miś, T. & Zając, D. (2018). Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w wymiarze regionalnym (Sustainable development of rural areas in the regional dimension) (pp. 23-26). Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 6. Chlebicka, A., Gołębiewska, B. & Maciejczak, M. (2016). Rolnictwo a środowisko. Bioróżnorodność i innowacje środowiskowe w rozwoju rolnictwa (Agriculture and the environment. Biodiversity and environmental innovation in agricultural development) (pp. 46-49). Warszawa: SGGW Warszawa, Wieś jutra.
 7. Czyżewski, B. & Matuszczak, A. (2013). Wspolna Polityka Rolna w kształtowaniu zrownoważonego rozwoju rolnictwa w aspekcie dostosowań regionalnych (Common Agricultural Policy in shaping sustainable development of agriculture in the aspect of regional adjustment). Rocz. Nauk. SERiA, XV(3), 233-235.
 8. Jeżowski, P. (2013). Trwałość a zrownoważony rozwoj. [w:] Gospodarka regionalna i lokalna a zrownoważony rozwoj (Sustainability and sustainable development.
 9. In Z. Strzelecki, P. Legutko-Kobus (Eds.), Regional and local economy and sustainable development (p. 20). Studia t. CLII, Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju.
 10. Divton, J.A. & Sherman, P.B. (1991). Economics of protected areas. Ambio, 20(2), Environmental Economics, 70.
 11. Everitt, B.S., Landau, S. & Leese, M. (2001). Cluster Analysis (Fourth ed.). London: Arnold. Heffner, K. (2007). Rozwoj społeczno-gospodarczy obszarow wiejskich – Definicje – Uwarunkowania-Zależności – Czynniki – Skutki. Badania zrożnicowania rozwoju obszarow wiejskich. [w:] Zrożnicowanie poziomu rozwoju społecznogospodarczego obszarow wiejskich a zrożnicowanie dynamiki przemian (Socioeconomic development of rural areas - Definitions - Conditions - Dependencies
 12. - Factors - Impacts. Research on the diversity of rural development. In A. Rosner (Ed.), Differentiation of the level of socio-economic development of rural areas and differentiation of the dynamics of changes (p. 14). Warszawa: IRWiR PAN.
 13. Mose, I. & Weixlbaumer, N. (2007). A new paradigm for protected areas in Europe? In I. Mose (Ed.), Protected areas and regional development in Europe: towards a new model for the 21st Century (pp. 4-5). Aldershot, England: Burlington, VT: Ashgate.
 14. Radwan, A. (2003). Działalność funduszy ekologicznych we wspieraniu rozwoju obszarow wiejskich i poprawy jakości środowiska rolniczego (Activities of the environmental funds in support of rural development and improvement of the quality of the agricultural environment). Wrocław: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 983, (p. 246).
 15. Sadowski, A. (2012). Zrownoważony rozwoj gospodarstw rolnych z uwzględnieniem wpływu Wspolnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej (Sustainable development of agricultural farms taking into account the impact of the Common Agricultural Policy of the European Union). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, (p. 48).
 16. Stanny, M. (2013). Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce (Spatial diversification of rural development in Poland). Warszawa: Instytut rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (p. 55).
 17. Ślusarz, G. (2008). Wykorzystanie endogenicznych czynnikow regionu w kształtowaniu jego konkurencyjności (Use of endogenous factors of the region in shaping its competitiveness). Rocz. Nauk. SERiA, X(6), 221-227.
 18. Ślusarz, G. (2018). Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich cennych przyrodniczo (Entrepreneurship in valuable natural rural areas). Rocz. Nauk. SERiA, XX(6), 249-254.
 19. Kłodziński, M. (2008). Wielofunkcyjny rozwoj obszarow wiejskich w Polsce. [w:]
 20. Polska wieś i rolnictwo w Unii Europejskiej. Dylematy i kierunki przemian (Multifunctional development of rural areas in Poland). In M. Drygas & A. Rosner (Eds.), Polish rural areas and agriculture in the European Union. Dilemmas and directions of changes (p. 101). Warszawa: IRWiR PAN.
 21. Theil, H. (1971). Principles of Econometrics. New York: John Wiley & Sons.

 • Change in the Level of Agricultural Development in the Context of Public Institutions’ Activities—A Case Study of the NASC Activities in Poland Marek Ogryzek, Krzysztof Rząsa, Ryszard Źróbek, in Land /2021 pp.187
  DOI: 10.3390/land10020187
 • Assessment of negative infrastructural externalities when determining the land value Elena Bykova, in Journal of Mining Institute /2021 pp.154
  DOI: 10.31897/PMI.2021.1.16

Grzegorz Slusarza, Marek Cierpial-Wolan, Development of entrepreneurship in valuable natural rural areas in "ECONOMIA AGRO-ALIMENTARE" 3/2019, pp 753-770, DOI: 10.3280/ECAG2019-003010